søndag 30. mars 2008

SKOLEN

BRUKERMEDVIRKNING

Gjør rede for hva brukermedvirkning betyr når du arbeider i:

Barnehage
alle barn i barnehagen skal ha mulighet til å si sin mening for hveradgen i barnehagen. man må passe på at man legger tilrette for barn, og se det i en sammenhen for barets modningsnivå. det er de voksne som har ansvaret for at barna får være med å bestemme, men det hjelper ikke å spørre barn på et år, om de vil sove. det er ikke å gi barnet brukermedvirkning. de voksne må vise omsog og passe på å være der for hver enkel barn. dette med aktiv oppmuntring for å gi barnet muligheten til å få uttrykt sine tanker og meninger, og gi anerkjennelse for disse. dette opprettholder også en god relasjon mellom deg og barnet. det vil si hvordan dere forholder dere til hverandre, og hvordan forholdet er. som voksen er deg også viktig og føre en god samtale med barne og være en god lytter, og passe på dette med turtaking. da vil barnet blir oppmuntret og motivere barnet mere til å påvirke vedagen sin, og det vil føle anerkjennelse og at det er med på å bestemme dagen sin . når barnet igjen føler anerkjennelse er viktig for barets utrykk om tankene og følelsene, og deres medbestemmelser.

ungdomsklubb
det er mange måter å la ungdomer få medvirkning i hverdagen sin på. de kan få brukermedvirkning ved at de er med på å bestemme hvilke aktiviteter de skal gjøre, f.eks : kino, konserter svøming o.l . når de gjør ungdommene gjør dette, er de selv ansvarlige for at det blir gjennomført, og det er de som har bestemt aktiviteten de skal gjøre. noe av det vi kan gjøre for at ungdommene skal få bestemme mest mulig selv er å legge til rette for dette. det kan man gjøre ved at man har spørreundersøkelser. her kan man da haha et ark med spørsmål som : hva vil du gjøre ondsga 23/9 ? så har de 3 valgmuligheter: svøming, kino, konsert. her har de valg . så er det de voksene som teller opp stemmer, og så blir det den aktivieten som det er mest stemmer på. man kan også ha møte dager på ungdomsklubben, ved at alle som er medlemmer samles og at de gjør valgene som må tas. man kan også opprette et styre noe lignene elevrådet som er på skolen. her kommer medlemmene med forslag til styresvalgte. og så blir det vurdert og tatt opp på de møtene styret har. så kommer de til enighet . det er mange måter å gjøre sånn at ungdommene får brukermedvirkning i hverdagen. det er viktig for at de skal bli litt vant til dette med å ta avgjørelser. når de begynner å bli såpass store, skjønner de hva det går ut på, og de klarer å ta valgene som skal tas. det er viktig med aktiv oppmuntring hos ungdommene også, slik at de får sagt hva de mener om valg og avgjørelser som blir tatt.

skole
på skolen kan barna få følelsen av brukermedvirkning ved at de er med på å bestemme reglene som skal settes i klassen. her kan man sette i gang en diskusjon, hvor barna blir enige om hva de skal ha som klasse regler. det er viktig at du inkludere alle barna i klassen, dette er både i aktiviteter og undervisningen i klasserommet. godt samspill mellom lærer og elever har mye å si. elevens motivasjon henger mye sammen med samspillet med lærer.

onsdag 26. mars 2008

onsdag 27. februar 2008

skole arbeid nr 2

KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING.

hvilke ferdigheter har en person med god sosial kompetanse ?

sosial kompetanse er ikke noe vi er født med , men som utvikles gjennom hele livet. de sosiale ferdighetene en person med god sosial kompetanse har er:
- Empati og rolletaking
det vil si å klare og sette deg inn i en annes situasjon og følelser.en må kunne se situasjonen fra en annens side. rolletaking at du er en aktivperson, som klarer og foreslå roller til leken, men fort sette seg ned å være passiv i leken, og gjøre sånn at andre slipper til med sine ideer og tanker.
- prososial atferd
prososial atferd handler om å gjøre noe godt for andre. gi ros , være hyggelig og omtenksom. at du finner gode løsninger som begge parter er enige i .
- samarbeidsferdigheter.
handler om å hjelpe andre, hvis det er noen som trenger hjelp . en god samarbeidspartner er en som klarer og holde avtaler , gjøre det en blir bedt om. dette med å gå over til andre aktiviteter er også viktig i forhold til samarbeid.
- selvkontroll
handler om dette med å klare å tilpasse seg andres meninger og tanker uten å gjøre det til et problem og det med og inngå kompromisser. dette er viktig og øve seg opp til , hvis ikke kan man kanskje bli litt "intrigemaker" for man klarer ikke å løse opp i problemer.
-selvhevdelse
det handler om at du kal klare og si NEI til noe hvis dette er noe du ikke vil. selv om det kan være gruppe press mot en person , så må man følge sine meninger
-Ansvarlighet
det er viktig og gi barn og unge litt ansvarsfølelse . dette med å la de få lov til å rydde inn fra bordene når man er ferdig med å spise. de største i barnehagen kan også hjelpe de minste med å kle på. det betyr evnen til å vise respekt for egne og andres eiendeler
- lek , glede og humor
det er viktig for alle . det sises at vi ikke kan klare oss uten det i dag. gjennom lek øver barne opp evnen til åpenhet for andres forslag. det er også viktig å være fleksibel, og la andre slippe til i leken. evne til å kunne leke med andre er en forutsettning for sosial sampill med andre.

Fortell om et gruppearbeid du har deltatt i som fungerte godt. Beskriv hvorfor denne gruppen fungerte godt?

Pod synes jeg var et gruppearbeid. alle fikk delta med det de hadde , og vi kom til enighet om alt , så alle var hele tiden oppdatert på hvordan og hva som skulle gjøres. det var et interessant prosjekt, det var noe vi ikke har gjort før. vi alle fikk gjøre noe vær. vi passet på at alle var med og snakke på filmen , og så gjorde vi sånn at alle skrev. noen skrev mere en andre , men det må man regne med. ingen satt på siden og ikke deltok . det var hele poenget med dette opplegget, og det viste bare hvor bra det fungerte. gruppen min utfylte hverandre godt, hvis det var noen som trengte hjelp. satt alle sammen og hjalp hverandre. vi passet på å inkludere alle i arbeidet. det var en hyggelig tone i gruppen.

Hvilke verdier og normer er det viktig at en arbeidsgruppe har?

det er viktig at vi gir gjensidig respekt til hverandre, uansett bakgrund. dette med inkludering av alle medlemende i gruppa får være med å delta. alle skal bli hørt. det kan ofte bli uengheter i gruppa , men da er det viktig og huske på at alle har sine synspunkter på ting og det er viktig og passe på at alle får frem det de mener. dette mer å holde avtaler, tidsfrister og være punktlig er viktig. at alle har en oppgave og nor å gjøre. sånn at ingen blir sittende med henda i lomma og bare ser på , mens andre må ta av seg arbeidet . da kan det blir krangling og irriterte personer som føler man har mye å gjøre. ha gode holdninger ,og være positiv og godt humør ! :D

skole arbeid på bloggen !

YRKESUTØVELSE !

med drama tenker jeg på :
- jeg tenker på dette med og formiddle noe! få frem et budskap ved å gjøre rollespill eller en handling ved og bruke drama .
- jeg tenker også på teater . hvor det er en forestilling som blir spilt med skuespillere .osv.
- samarbeid er også en ting jeg tenker på når vi snakker om drama . dette er fordi det ofte trengs flere en bare 1 person når man lager et dramastykke, og da må man ofte samarbeide mellom flere parter.

mine erfaringer med å stå foran andre og fremføre eller spille rollespill osv :

den er ikke så mye og skryte av . jeg har vært med på å spille et skuespill i 7 klasse " avsluttningsspillet " hadde ikke så stor rolle da ! men når jeg gikk på vollen ungdomsskole så har vi vært år noe som heter vollen grand prix. der har jeg vært med som sanger danser , og også skuespiller . det var morro . jeg er alltid nervøs uansett hva det er jeg skal gjøre. jeg liker ikke noe særlig å st foran klassen og holde foredrag , men det er vel noe jeg ikke slipper unda !

mine erfaringer med dramaarbeid:

som jeg sa litt i oppgaven over , jeg var med på 7 klasse avsluttningen , og så har jeg vært med på vollen grand prix . da var jeg skuespiller og spilte Ari Ben ! :D men mer har jeg vel ikke. selvom jeg synes det ser veldig morsomt ut å være med på store stykker . jeg blir så engasjert når jeg ser på stykker f.eks spellermann på taket . der er det drama og musikk , og jeg synes det ser veldig morro ut.

jeg liker/liker ikke drama fordi :

jeg er glad i drama fordi det er underholdene. men da liker jeg det best som tilskuer . ikke som skuespiller . jeg synes det er gøy og se på fordi det er helt utrolig hvordan de gjør det på scenen . det ser ikke ut som at det er noe problem og stå oppe på scenen . og hvordan de klarer og få frem karakteren i skuespillet . utsolig morro og se på . men jeg liker ikke selv og være en av skuespillerne . egentlig har jeg aldri prøvd , men jeg vet jo med meg selv at jeg er ikke den som liker å stå på scenen og slippe meg helt løs. for jeg blir jo veldig nervøs !

tirsdag 26. februar 2008

skolen

halO <3
nå sitter vi på skolen å lager profil xD
det er fun vet du <3

nå er det spisefri :D
snakkes <3